Loại tài sản cố định

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Loại tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

MISA Mimosa.NET 2014 đã thiết lập sẵn danh mục loại TSCĐ theo Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ Tài chính.

image106

8 Cách thực hiện

Vào menu Danh mục\Loại tài sản cố định, xuất hiện màn hình Loại tài sản cố định. Tại màn hình Loại tài sản cố định, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Tìm kiếm, Nạp, Mở rộng, Thu gọn và In. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm chi tiết tham khảo phần Hệ thống tài khoản.