Tài sản cố định

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

Khai báo danh sách tài sản cố định chi tiết trong đơn vị theo từng loại TSCĐ. Hệ thống sẽ căn cứ vào các thông tin chi tiết đã khai báo để tính hao mòn và kết xuất ra các báo cáo tài sản cố định liên quan.

image107

8 Cách thực hiện

-       Trường hợp khai báo TSCĐ có Ngày ghi tăng nhỏ hơn ngày bắt đầu hạch toán (TSCĐ đã được ghi chép vào sổ sách kế toán liên quan trước khi sử dụng phần mềm MISA Mimosa.NET 2014).

-       Vào menu Danh mục\Tài sản cố định hoặc kích chuột vào biểu tượng Tài sản cố định trên sơ đồ quy trình của phân hệ Tài sản cố định.

-       Tại màn hình Tài sản cố định, NSD thêm mới TSCĐ cần khai báo, sau đó nhập các thông tin chi tiết cho TSCĐ đó và nhấn nút “Cất”.

-       Trường hợp khai báo TSCĐ có Ngày ghi tăng lớn hơn ngày bắt đầu hạch toán (bắt đầu theo dõi TSCĐ đó sau khi sử dụng phần mềm MISA Mimosa.NET 2014).

-       Vào menu Danh mục\Tài sản cố định hoặc kích chuột vào biểu tượng Tài sản cố định trên sơ đồ quy trình của phân hệ TSCĐ. Tại màn hình TSCĐ, NSD thêm mới TSCĐ cần khai báo, sau đó nhập các thông tin chi tiết cho TSCĐ đó.

-       Sau khi NSD nhấn nút “Cất” để lưu các thông tin vừa nhập liệu, chương trình đưa ra thông báo như sau:

image108

-       NSD chọn một nghiệp vụ cụ thể để hệ thống tự động sinh chứng từ ghi tăng cho tài sản cố định vừa thêm mới, sau khi nhấn nút “”.

-       Ngoài ra, NSD có thể thực hiện các chức năng Sửa, Xóa, Nạp và In trên màn hình Tài sản cố định. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm chi tiết tham khảo phần Hệ thống tài khoản.

Mỗi TSCĐ được khai báo phải đầy đủ các thông tin: Mã tài sản, Loại tài sản, Tên tài sản, Ngày mua, Ngày sử dụng, Ngày ghi tăng, Nguyên giá, Hao mòn lũy kế,…

MISA Mimosa.NET 2014 còn cho phép NSD thêm nhanh TSCĐ bằng chức năng Nhân bản (tham khảo phần Sao chép chứng từ).

Ngoài các chức năng nói trên, MISA Mimosa.NET 2014 còn hỗ trợ NSD thao tác nhanh các nghiệp vụ khác như Đánh giá lại, Ghi giảm. Các thao tác chi tiết tham khảo phần Kế toán Tài sản cố định.

Sau khi lưu TSCĐ có Ngày ghi tăng lớn hơn ngày bắt đầu hạch toán, hệ thống tự động sinh số dư cho TSCD đó. NSD có thể kiểm tra số dư bằng cách vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.