Tài khoản kết chuyển

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Tài khoản >

Tài khoản kết chuyển

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

MISA Mimosa.NET 2014 đã thiết lập sẵn một danh sách các bút toán tự động kết chuyển.

Ví dụ:

Kết chuyển số dư cuối năm:

-       Kết chuyển Nguồn kinh phí năm nay về Nguồn kinh phí năm trước (từ TK 46121, 46122 sang TK 46111, 46112)

-       Kết chuyển chi phí năm nay về chi phí năm trước (từ TK 66121, 66122 sang TK 66111, 66112)

Tuy nhiên, NSD có thể thêm mới, sửa đổi danh sách này sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị.

image94

8 Cách thực hiện

Vào menu Danh mục\Tài khoản\Tài khoản kết chuyển hoặc kích chuột vào biểu tượng Tài khoản kết chuyển trên sơ đồ quy trình của phân hệ Sổ cái, xuất hiện màn hình Tài khoản kết chuyển. Tại màn hình Tài khoản kết chuyển, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Nạp và In. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm chi tiết tham khảo phần Hệ thống tài khoản.