Phòng/Ban

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Phòng/Ban

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

MISA Mimosa.NET 2014 cho phép NSD thiết lập danh sách toàn bộ các Phòng/Ban quản lý cán bộ trong đơn vị. Danh sách Phòng/Ban được sử dụng cho công việc tính lương cán bộ, phân bổ TSCĐ, theo dõi công cụ dụng cụ theo Phòng/Ban,…

8 Cách thực hiện

Vào menu Danh mục\Phòng/Ban hoặc kích chuột vào biểu tượng Phòng/Ban trên sơ đồ quy trình của phân hệ Vật tư, hàng hóa, CCDC (hoặc phân hệ Tài sản cố định, phân hệ Tiền lương). Tại màn hình Phòng/Ban, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Tìm kiếm, Nạp, Mở rộng, Thu gọn và In. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm chi tiết tham khảo phần Hệ thống tài khoản.