Mục/Tiểu mục

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Mục lục ngân sách >

Mục/Tiểu mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

Cho phép NSD có thể khai báo và thiết lập các Mục/Tiểu mục được sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị. Tuy nhiên NSD cũng có thể thêm mới hoặc sửa đổi các Mục/Tiểu mục khi có thông tư sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách.

image99

8 Cách thực hiện

Vào menu Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục hoặc kích chuột vào biểu tượng Mục - tiểu mục trên sơ đồ quy trình của phân hệ Kho bạc, xuất hiện danh sách Mục/Tiểu mục. Tại màn hình danh sách Mục/Tiểu mục, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Tìm kiếm, Nạp, Mở rộng, Thu gọn và In. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm chi tiết tham khảo phần Hệ thống tài khoản.

Danh mục Nguồn, Chương, Loại khoản, Nhóm mục, Mục/Tiểu mục được xây dựng sẵn theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.

Phải thiết lập Nguồn, Chương, Loại khoản, Nhóm mục, Mục/Tiểu mục được sử dụng cho đơn vị trước khi nhập số dư tài khoản đầu năm và trước khi nhập chứng từ kế toán phát sinh trên các phần hành của menu Nghiệp vụ.