Khách hàng, nhà cung cấp

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Khách hàng, nhà cung cấp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

MISA Mimosa.NET 2014 cho phép NSD khai báo các đối tượng là khách hàng hay nhà cung cấp có liên quan đến các nghiệp vụ tài chính kế toán phát sinh ở đơn vị.

image100

8 Cách thực hiện

Vào menu Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp hoặc kích chuột vào biểu tượng Khách hàng, nhà cung cấp trên sơ đồ quy trình của phân hệ Tiền mặt; Tiền gửi; Vật tư, hàng hóa, CCDC (hoặc biểu tượng Nhà cung cấp trên sơ đồ quy trình của phân hệ Mua hàng, hoặc biểu tượng Khách hàng trên sơ đồ quy trình của phân hệ Bán hàng), xuất hiện màn hình Khách hàng, nhà cung cấp gồm các phần sau:

-       Cây Loại KH, NCC: Cho phép NSD thiết lập các loại khách hàng, nhà cung cấp khác nhau để quản lý các đối tượng này một cách khoa học. Tại cây thư mục này, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Nạp và In bằng cách kích chuột phải và chọn các chức năng tương ứng. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm chi tiết nhấn phím F1 để xem trợ giúp trực tuyến trên màn hình.

-       Danh sách khách hàng, nhà cung cấp: Tại đây NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Nạp và In. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm chi tiết tham khảo phần Hệ thống tài khoản.

Ngoài các chức năng trên, MISA Mimosa.NET 2014 còn cho phép NSD thêm nhanh Khách hàng, nhà cung cấp bằng chức năng Nhân bản (tham khảo phần).

NSD cần khai báo Loại KH, NCC trước khi khai báo các khách hàng, nhà cung cấp thuộc loại đó.