Loại Quỹ

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Loại Quỹ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

MISA Mimosa.NET 2014 cho phép NSD thiết lập các loại quỹ tiền tại đơn vị để theo dõi chi tiết số dư, số phát sinh và in các sổ sách, báo cáo có liên quan đến tiền chi tiết theo từng Loại quỹ. NSD hoàn toàn có thể thêm mới, sửa đổi các loại quỹ sao cho phù hợp với công việc hạch toán của đơn vị.

image109

8 Cách thực hiện

Vào menu Danh mục\Loại quỹ hoặc kích chuột vào biểu tượng Loại quỹ trên sơ đồ quy trình của phân hệ Tiền mặt. Tại màn hình Loại quỹ, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Nạp và In. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm chi tiết tham khảo phần Hệ thống tài khoản.

Ngoài các chức năng trên, MISA Mimosa.NET 2014 còn cho phép NSD thêm nhanh Loại Quỹ bằng chức năng Nhân bản (tham khảo phần)