Cán bộ

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Cán bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

MISA Mimosa.NET 2014 cho phép khai báo các thông tin chi tiết về từng cán bộ trong đơn vị.

image101

8 Cách thực hiện

Vào menu Danh mục\Cán bộ hoặc kích chuột vào biểu tượng Cán bộ trên sơ đồ quy trình của phân hệ Tiền lương, xuất hiện màn hình Cán bộ. Tại màn hình Cán bộ, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Nạp và In. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm chi tiết tham khảo phần Hệ thống tài khoản.

Ngoài các chức năng trên, MISA Mimosa.NET 2014 còn cho phép NSD thêm nhanh Cán bộ bằng chức năng Nhân bản (tham khảo phần Sao chép chứng từ).