Tính chất nguồn kinh phí

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Mục lục ngân sách >

Tính chất nguồn kinh phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

MISA Mimosa.NET 2014 đã thiết lập sẵn các Tính chất nguồn kinh phí thường được sử dụng ở đơn vị nhằm tạo thuận lợi cho NSD trong quá trình quản lý nguồn kinh phí như KP thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm; KP không thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm, KP thực hiện cải cách tiền lương. Tuy nhiên, NSD có thể thêm mới những tích chất nguồn kinh phí khác theo nhu cầu hạch toán của đơn vị.

8 Cách thực hiện

Vào menu Danh mục\Mục lục ngân sách\Tích chất nguồn kinh phí. Tại màn hình danh sách Tích chất nguồn kinh phí, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Nạp, và In. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm chi tiết tham khảo phần Hệ thống tài khoản.

MISA Mimosa.NET 2014 còn cho phép NSD thêm nhanh Tích chất nguồn kinh phí bằng chức năng Nhân bản (tham khảo phần).