Mục lục ngân sách

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Mục lục ngân sách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Danh mục này bao gồm các danh mục nhỏ sau:

oTính chất nguồn kinh phí

oNguồn kinh phí

oChương

oLoại khoản

oNhóm mục

oMục/Tiểu mục