Nguồn kinh phí

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Mục lục ngân sách >

Nguồn kinh phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

MISA Mimosa.NET 2014 cho phép hạch toán theo nhiều Nguồn kinh phí. NSD có thể dùng danh mục Nguồn kinh phí được thiết lập sẵn trong MISA Mimosa.NET 2014, hoặc có thể thiết lập danh mục Nguồn kinh phí theo nhu cầu hạch toán của đơn vị mình dựa trên những Nguồn kinh phí đã được thiết lập sẵn.

image96

8 Cách thực hiện

Vào menu Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí hoặc kích chuột vào biểu tượng Nguồn trên sơ đồ quy trình của phân hệ Kho bạc, xuất hiện danh sách các Nguồn kinh phí. Tại màn hình danh sách Nguồn kinh phí, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Tìm kiếm, Nạp, Mở rộng, Thu gọn và In. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm chi tiết tham khảo phần Hệ thống tài khoản.

Nguồn kinh phí nào được đánh dấu “Ngừng theo dõi” trong danh mục thì sẽ không được hiển thị trong danh sách Nguồn ở các màn hình nhập liệu các nghiệp vụ phát sinh.