Lương cán bộ

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Lương cán bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Danh mục này bao gồm các danh mục nhỏ sau:

oNgạch lương

oBiểu tính thuế thu nhập