Ngạch lương

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Lương cán bộ >

Ngạch lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

Cho phép NSD khai báo các Ngạch lương, từ đó làm căn cứ để nhập hệ số lương cho từng cán bộ nhân viên trong đơn vị. NSD có thể thiết lập, thêm mới, sửa đổi Ngạch lương được sử dụng trong quá trình thanh toán và hạch toán các nghiệp vụ tài chính kế toán có liên quan phát sinh ở đơn vị.

image102

8 Cách thực hiện

Vào menu Danh mục\Lương cán bộ\Ngạch lương xuất hiện màn hình danh sách các Ngạch lương đã được khai báo. Tại màn hình Ngạch lương, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Nạp và In. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm chi tiết tham khảo phần Hệ thống tài khoản.

MISA Mimosa.NET 2014 còn cho phép NSD thêm nhanh Ngạch lương bằng chức năng Nhân bản (tham khảo phần Sao chép chứng từ).

Phần mềm MISA Mimosa.NET 2014 xây dựng sẵn hệ thống ngạch bậc lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.