Biểu tính thuế thu nhập

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Lương cán bộ >

Biểu tính thuế thu nhập

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

Thiết lập biểu tính thuế thu nhập theo quy định của chế độ hiện nay. Phần mềm sẽ căn cứ vào số liệu trên biểu này để tính thuế thu nhập cho các cán bộ có thu nhập cao.

image103

8 Cách thực hiện

Vào menu Danh mục\Lương cán bộ\Biểu tính thuế thu nhập hoặc kích chuột vào biểu tượng Biểu thuế thu nhập trên sơ đồ quy trình của phân hệ Tiền lương. Tại màn hình danh sách Biểu tính thuế thu nhập, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Nạp và In. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm chi tiết tham khảo phần Hệ thống tài khoản.

Ngoài các chức năng trên, MISA Mimosa.NET 2014 còn cho phép NSD thêm nhanh Biểu tính thuế thu nhập bằng chức năng Nhân bản (tham khảo phần Sao chép chứng từ).