Mã thống kê

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Mã thống kê

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép khai báo các chỉ tiêu kế toán có tính chất thống kê các giao dịch kế toán có liên quan đến chỉ tiêu này.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Mã thống kê, xuất hiện màn hình Mã thống kê gồm 03 cột sau:

      Mã thống kê: Mã chỉ tiêu cần thống kê.

      Tên thống kê: Tên chỉ tiêu cần thống kê.

      Ngừng theo dõi: Cho biết mã thống kê đang được sử dụng hay đã bị ngừng theo dõi.

image650

Tại màn hình danh sách Mã thống kê, NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm mới Mã thống kê

Nhân bản Mã thống kê

Sửa Mã thống kê

Xóa Mã thống kê

Nạp

In Mã thống kê

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.