Tài khoản ngầm định

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Tài khoản >

Tài khoản ngầm định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

Cho phép thiết lập tài khoản ngầm định cho các chứng từ khi thêm mới nhằm giảm thiểu thao tác nhập liệu cho NSD.

Ví dụ:

-       Khi thêm mới một Phiếu thu, hệ thống tự động lấy TK Nợ là TK 1111.

-       Khi thêm mới một chứng từ Tiền chuyển đi, hệ thống tự động lấy TK Nợ là TK 113.

8 Cách thực hiện

Vào menu Danh mục\Tài khoản\Tài khoản ngầm định, xuất hiện màn hình Tài khoản ngầm định. Tại màn hình Tài khoản ngầm định, NSD có thể thực hiện các chức năng: Sửa, Nạp và In. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm chi tiết tham khảo phần Hệ thống tài khoản.