Vật tư, hàng hóa

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Vật tư, hàng hóa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

MISA Mimosa.NET 2014 cho phép NSD khai báo danh sách các vật tư, hàng hóa chi tiết để sử dụng trong quá trình hạch toán.

image105

8 Cách thực hiện

Vào menu Danh mục\Vật tư, hàng hóa hoặc kích chuột vào biểu tượng Vật tư, hàng hóa, CCDC trên sơ đồ quy trình của phân hệ Vật tư, hàng hóa, CCDC; phân hệ Mua hàng hay Bán hàng, xuất hiện màn hình Vật tư, Hàng hóa gồm các phần sau:

-       Cây Loại vật tư hàng hóa: Cho phép NSD thiết lập các loại vật tư hàng hóa khác nhau để quản lý các vật tư hàng hóa một cách khoa học. Tại cây thư mục này, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Nạp và In bằng cách kích chuột phải và chọn các chức năng tương ứng. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm chi tiết nhấn phím F1 để xem trợ giúp trực tuyến trên màn hình.

-       Danh sách Vật tư, Hàng hóa: Tại đây NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Nạp và In. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm chi tiết tham khảo phần Hệ thống tài khoản.

MISA Mimosa.NET 2014 còn cho phép NSD thêm nhanh vật tư hàng hóa bằng chức năng Nhân bản (tham khảo phần Sao chép chứng từ).

NSD cần khai báo Loại vật tư, hàng hóa trước khi khai báo các vật tư, hàng hóa chi tiết thuộc loại đó.