Loại chứng từ

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Loại chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

8 Nội dung

MISA Mimosa.NET 2014 cho phép NSD thiết lập các loại chứng từ liên quan đến các nghiệp vụ tài chính phát sinh ở đơn vị, nhằm hỗ trợ tối đa cho công tác thống kê.

image110

8 Cách thực hiện

Vào menu Danh mục\Loại chứng từ, xuất hiện màn hình Loại chứng từ. Tại màn hình Loại chứng từ, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Nạp và In. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm chi tiết tham khảo phần Hệ thống tài khoản.

Ngoài các chức năng trên, MISA Mimosa.NET 2014 còn cho phép NSD thêm nhanh Loại chứng từ bằng chức năng Nhân bản (tham khảo phần Sao chép chứng từ).