Loại khoản

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Mục lục ngân sách >

Loại khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

Trong phần này, NSD khai báo và thiết lập Loại khoản được sử dụng trong đơn vị.

image98

8 Cách thực hiện

Vào menu Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản hoặc kích chuột vào biểu tượng Loại khoản trên sơ đồ quy trình của phân hệ Kho bạc, xuất hiện danh sách các Loại khoản. Tại màn hình danh sách Loại khoản, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Tìm kiếm, Nạp, Mở rộng, Thu gọn và In. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm chi tiết tham khảo phần Hệ thống tài khoản.

Ngoài ra, để hiển thị một Loại khoản nào đó trong danh sách Loại, Khoản ở màn hình nhập liệu các nghiệp vụ phát sinh, NSD nhấn chọn Loại khoản đó trên màn hình danh sách Loại khoản, kích chuột phải và chọn Sử dụng. Ngược lại khi không muốn hiển thị một Loại khoản nào đó thì NSD nhấn chọn Loại khoản liên quan, kích chuột phải và chọn Không sử dụng.