Nhóm mục

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Mục lục ngân sách >

Nhóm mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

Cho phép NSD có thể khai báo và thiết lập các Nhóm mục được sử dụng trong đơn vị.

8 Cách thực hiện

Vào menu Danh mục\Mục lục ngân sách\Nhóm mục, xuất hiện danh sách các nhóm mục. Tại màn hình danh sách nhóm mục, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Nạp và In. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm chi tiết tham khảo phần Hệ thống tài khoản.