Khi số ngày công chuẩn của đơn vị thay đổi

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Tiền lương > Tính lương hàng tháng > Các trường hợp đặc biệt >

Khi số ngày công chuẩn của đơn vị thay đổi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Xem phim hướng dẫn

 

oTải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

oSố ngày làm việc trong tháng là căn cứ để tính lương ngày nghỉ cho cán bộ

oChương trình mặc định số ngày làm việc chuẩn trong tháng là 22 ngày. Tuy nhiên, tại đơn vị số ngày làm việc chuẩn trong tháng khác thì anh/chị vào Danh mục\Quy định lương thuế bảo hiểm để cập nhật lại các thông tin này.

R21-28

 

oSố ngày công chuẩn này sẽ là căn cứ để tính lương khi có cán bộ nghỉ ốm, nghỉ không lương. Anh/chị tham khảo thêm trường hợp tính lương khi có cán bộ nghỉ không lương, nghỉ ốm tại đây

oSau khi khai báo xong số ngày công chuẩn => anh/chị thực hiện lập bảng tính lương hàng tháng, chi tiết xem tại đây

 

Lên đầu trang