Hoạt động sự nghiệp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Hoạt động sự nghiệp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Hệ thống đã thiết lập danh sách các hoạt động sự nghiệp có thu được áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu. Tuy nhiên, NSD có thể thêm mới và sửa đổi danh sách các hoạt động này cho phù hợp với yêu cầu quản lý tại đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Hoạt động sự nghiệp, xuất hiện màn hình Hoạt động sự nghiệp gồm 02 cột:

      Tên hoạt động: Tên của hoạt động sự nghiệp.

      Ngừng theo dõi: Cho biết hoạt động sự nghiệp đang được sử dụng hay đã bị ngừng theo dõi.

image640

Tại màn hình danh sách Hoạt động sự nghiệp, NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm mới Hoạt động sự nghiệp

Sửa Hoạt động sự nghiệp

Xóa Hoạt động sự nghiệp

Tìm kiếm Hoạt động sự nghiệp

Nạp

Mở rộng

Thu gọn

In Hoạt động sự nghiệp

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.