Kho bạc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Tùy chọn > Nghiệp vụ >

Kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Cho phép đơn vị thiết lập các nghiệp vụ đơn vị quản lý trên phần mềm ngoài các nghiệp vụ đã được thiết lập sẵn

Tuychon_Khobac

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Nhận dự án

Tùy chọn nhận dự án đến nhóm mục hoặc nhận dự án đến mục

Hiển thị thông báo sinh Phiếu thu hoặc Chứng từ chuyển khoản khi lập giấy rút dự toán

Tùy chọn cho hiển thị hoặc không hiển thị thông báo sinh chứng từ sau khi lập chứng từ Giấy rút dự toán

Danh mục Dự án

Tùy chọn cho phép theo dõi Dự án chi tiết theo Hoạt động, Khoản chi (Tùy chọn này chỉ hiển thị khi có chọn Quản lý Dự án tại Tùy chọn\Nghiệp vụ)

Áp dụng

Lưu những thay đổi vừa thiết lập mà không đóng hộp hội thoại

Đồng ý

Đóng hộp hội thoại và lưu những thay đổi vừa thiết lập

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại mà không lưu những thay đổi vừa thiết lập

-       Chọn tùy chọn mong muốn.

-       Nhấn nút <<Áp dụng>> để lưu thay đổi và tiếp tục thiết lập các tùy chọn khác, hoặc nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thay đổi và đóng hộp hội thoại.

Tùy vào loại hình mà đơn vị đã khai báo mà đơn vị có thể tùy chọn sử dụng thêm hoặc không sử dụng các nghiệp vụ tương ứng.

Với đơn vị tự chủ toàn bộ chi phí hoạt động có thể tùy chọn nghiệp vụ:

+ Tính lương

+ Quản lý dự án

Với đơn vị tự đảm bảo chi phí hoạt động một phần, có thể tùy chọn nghiệp vụ:

+ Quản lý Kho

+ Quản lý dự án

+ Tính lương

+ Hạch toán thuế GTGT

Với đơn vị do ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động, có thể tùy chọn nghiệp vụ:

+ Tính lương

+ Quản lý Kho

+ Quản

 

 

Xem thêm

Tùy chọn của tôi

Tùy chọn chung của đơn vị

Thông tin đơn vị

Định dạng số chung

Định dạng số tiền

Báo cáo

Người ký

Thiết lập ngầm định

Nghiệp vụ

Quản lý Kho

Lương

Hạch toán thuế GTGT

Sao lưu

Đọc số tiền bằng chữ

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.