Tùy chọn chung của đơn vị

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Tùy chọn >

Tùy chọn chung của đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Cho phép thay đổi các tùy chọn áp dụng chung cho toàn hệ thống.

image1098

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chế độ ghi sổ

Xác định chế độ ghi sổ cho chứng từ. Nếu chọn “Cất đồng thời ghi sổ” thì mỗi khi NSD nhấn nút Cất trên màn hình chi tiết của chứng từ, chứng từ đó sẽ được lưu và đồng thời được ghi sổ; ngược lại nếu chọn “Cất không ghi sổ” thì chứng từ đó chỉ được lưu mà không được ghi sổ.

Quản lý quỹ

Tùy chọn có cho phép chi quá số tồn hay không. Nếu không tích chọn, tức không cho phép chi quá số tồn thì hệ thống sẽ cảnh báo mỗi khi NSD hạch toán Có TK 111 hoặc TK 112 với số tiền lớn hơn số tồn.

Chọn hoạt động khi có phát sinh Nợ 661 nghiệp vụ ghi thu – ghi chi

Tùy chọn ngầm định có theo dõi hoạt động khi phát sinh Nợ 661 nghiệp vụ ghi thu – ghi chi hay không

Hạch toán chi tiết đến tiểu mục

Tùy chọn các nghiệp vụ phải hạch toán chi tiết đến tiểu mục

Sử dụng chức năng cố định cột trên các giao diện nhập liệu

Tùy chọn ngầm định sử dụng chức năng cố định cột trên các giao diện nhập liệu. Ngầm định là không chọn

Áp dụng

Lưu những thay đổi vừa thiết lập mà không đóng hộp hội thoại

Đồng ý

Đóng hộp hội thoại và lưu những thay đổi vừa thiết lập

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại mà không lưu những thay đổi vừa thiết lập

-       Thiết lập tùy chọn theo yêu cầu của đơn vị.

-       Nhấn nút <<Áp dụng>> để lưu thay đổi và tiếp tục thiết lập các tùy chọn khác, hoặc nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thay đổi và đóng hộp hội thoại.

Xem thêm

Tùy chọn của tôi

Thông tin đơn vị

Định dạng số chung

Định dạng số tiền

Báo cáo

Người ký

Thiết lập ngầm định

Nghiệp vụ

Kho bạc

Quản lý Kho

Lương

Hạch toán thuế GTGT

Sao lưu

Đọc số tiền bằng chữ


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.