Thiết lập ngầm định

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Tùy chọn >

Thiết lập ngầm định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Cho phép thiết lập các thông tin ngầm định khi nhập liệu chứng từ.

image1106

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Nguồn kinh phí

Chọn Nguồn kinh phí ngầm định khi nhập liệu chứng từ

Chương

Chọn chương ngầm định khi nhập liệu chứng từ

Loại

Chọn loại ngầm định khi nhập liệu chứng từ

Khoản

Chọn khoản ngầm định khi nhập liệu chứng từ

Nghiệp vụ

Chọn nghiệp vụ ngầm định khi nhập liệu chứng từ

Hình thức cấp phát

Chọn hình thức cấp phát ngầm định khi nhập liệu chứng từ

Loại quỹ

Chọn loại quỹ tiền ngầm định khi nhập liệu chứng từ

Nhóm HHDV mua vào

Chọn hàng hóa dịch vụ mua vào ngầm định khi nhập liệu chứng từ (Nếu đơn vị chọn không hạch toán thuế, thông tin này sẽ mờ đi)

Áp dụng

Lưu những thay đổi vừa thiết lập mà không đóng hộp hội thoại

Đồng ý

Đóng hộp hội thoại và lưu những thay đổi vừa thiết lập

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại mà không lưu những thay đổi vừa thiết lập

-       Thiết lập các thông tin ngầm định theo yêu cầu của đơn vị.

-       Nhấn nút <<Áp dụng>> để lưu thay đổi và tiếp tục thiết lập các tùy chọn khác, hoặc nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thay đổi và đóng hộp hội thoại.

Xem thêm

Tùy chọn của tôi

Tùy chọn chung của đơn vị

Thông tin đơn vị

Định dạng số chung

Định dạng số tiền

Báo cáo

Người ký

Nghiệp vụ

Kho bạc

Quản lý Kho

Lương

Hạch toán thuế GTGT

Sao lưu

Đọc số tiền bằng chữ

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.