Đọc số tiền bằng chữ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Tùy chọn >

Đọc số tiền bằng chữ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Cho phép NSD thiết lập cách đọc số tiền bằng chữ trên tất cả các báo cáo chứng từ.

ht_Tuychon_docsotien

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Phần đầu

Cho phép NSD khai báo các thông tin, ký tự hiển thị ở phần đầu của số tiền bằng chữ

Phần cuối

Cho phép NSD khai báo các thông tin, ký tự hiển thị ở phần cuối của số tiền bằng chữ

Tùy biến cách đọc số tiền

Tích vào đây để lựa chọn tùy biến đọc số tiền bằng chữ

(1): Hàng nghìn

Cách đọc số tiền hàng nghìn. Chương trình sẽ để giá trị là nghìn, trong trường hợp NSD không muốn đọc là nghìn thì có thể gõ thông tin cần đọc vào ô bên phải tương ứng với giá trị (1): hàng nghìn

(2): Nối giữa hàng trăm và hàng đơn vị

Cách đọc số tiền nối giữa hàng trăm và hàng đơn vị. Chương trình sẽ để giá trị là linh, trong trường hợp NSD không muốn đọc là linh thì có thể gõ thông tin cần đọc vào ô bên phải tương ứng với giá trị (2): Nối giữa hàng trăm và hàng đơn vị

(3): Nối giữa hàng chục và hàng đơn vị

Cách đọc số tiền nối giữa hàng chục và hàng đơn vị. Chương trình sẽ để giá trị là mươi, trong trường hợp NSD không muốn đọc là mươi thì có thể gõ thông tin cần đọc vào ô bên phải tương ứng với giá trị (3): Nối giữa hàng chục và hàng đơn vị hoặc có thể xóa bỏ chữ "mươi" đi.

(4): Số 4 của hàng đơn vị

Cho phép NSD tùy chọn cách đọc số 4 của hàng đơn vị. Chương trình đang để mặc định là "tư", NSD có thể thay đổi thông tin này bằng thông tin khác. Tuy nhiên, đối với số 14 thì chương trình luôn đọc là "mười bốn" không bị thay đổi theo tùy chọn của NSD

Đọc chẵn số tiền

Cho phép NSD đọc chẵn số tiền. Trong trường hợp NSD không muốn đọc chữ "chẵn" phía sau số tiền (Ví dụ khi đọc 2000 đ là Hai nghìn đồng" thì có thể bỏ tích chọn này.

Ngầm định

Cho phép NSD lấy lại các thông tin tùy chọn ngầm định ban đầu

Đọc thử số tiền

Cho phép NSD đọc thử số tiền với những lựa chọn ở trên

Đồng ý

Lưu lại các thay đổi và đóng hộp thoại tùy chọn

Hủy bỏ

Hủy bỏ các tùy chọn trên

Áp dụng

Lưu lại những thay đổi, tùy chọn mà không đóng hộp thoại tùy chọn

Xem thêm

Tùy chọn của tôi

Tùy chọn chung của đơn vị

Thông tin đơn vị

Định dạng số chung

Định dạng số tiền

Báo cáo

Người ký

Thiết lập ngầm định

Nghiệp vụ

Kho bạc

Quản lý Kho

Lương

Hạch toán thuế GTGT

Sao lưu

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.