Tiền lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Tùy chọn > Nghiệp vụ >

Tiền lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Cho phép thiết lập các thông tin liên quan đến việc tính lương cho cán bộ trong đơn vị.

image1104

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mức lương tối thiểu

Mức lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước. Mức lương tối thiểu này sẽ là cơ sở để tính lương cho các cán bộ trong đơn vị.

Số ngày làm việc trong tháng

Số ngày làm việc theo quy định của đơn vị trong một tháng

BHXH đơn vị đóng

Tỷ lệ phần trăm Bảo hiểm xã hội mà đơn vị đóng cho cán bộ

BHXH nhân viên đóng

Tỷ lệ phần trăm Bảo hiểm xã hội mà cán bộ tự đóng

BHYT đơn vị đóng

Tỷ lệ phần trăm Bảo hiểm y tế mà đơn vị đóng cho cán bộ

BHYT nhân viên đóng

Tỷ lệ phần trăm Bảo hiểm y tế mà cán bộ tự đóng

BHTN đơn vị đóng

Tỷ lệ phần trăm Bảo hiểm thất nghiệp mà đơn vị đóng cho cán bộ

BHTN nhân viên đóng

Tỷ lệ phần trăm Bảo hiểm thất nghiệp mà cán bộ tự đóng

KPCĐ đơn vị đóng

Tỷ lệ phần trăm Kinh phí công đoàn mà đơn vị đóng cho cán bộ

KPCĐ nhân viên đóng

Tỷ lệ phần trăm Kinh phí công đoàn mà cán bộ tự đóng

Giảm trừ bản thân

Mức giảm trừ cho cá nhân khi tính thuế TNCN theo quy định của nhà nước

Áp dụng

Lưu những thay đổi vừa thiết lập mà không đóng hộp hội thoại

Đồng ý

Đóng hộp hội thoại và lưu những thay đổi vừa thiết lập

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại mà không lưu những thay đổi vừa thiết lập

-       Nhập mức lương tối thiểu của nhà nước và tỷ lệ phần trăm đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ của từng đối tượng vào các ô tương ứng.

-       Nhấn nút <<Áp dụng>> để lưu thay đổi và tiếp tục thiết lập các tùy chọn khác, hoặc nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thay đổi và đóng hộp hội thoại.

Xem thêm

Tùy chọn của tôi

Tùy chọn chung của đơn vị

Thông tin đơn vị

Định dạng số chung

Định dạng số tiền

Báo cáo

Người ký

Thiết lập ngầm định

Nghiệp vụ

Kho bạc

Quản lý Kho

Hạch toán thuế GTGT

Sao lưu

Đọc số tiền bằng chữ

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.