Vật tư hàng hóa

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Tùy chọn > Nghiệp vụ >

Vật tư hàng hóa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Cho phép thiết lập thông tin ngầm định của hệ thống về các nghiệp vụ liên quan đến vật tư hàng hóa.

image1103

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Phương pháp tính giá xuất ngầm định

Xác định phương pháp tính giá xuất kho ngầm định

Kho ngầm định

Chọn kho ngầm định khi nhập liệu

Cho phép xuất quá số lượng tồn

Tùy chọn có cho phép xuất vật tư hàng hóa quá số lượng tồn hay không. Nếu không tích chọn, tức không cho phép xuất quá số lượng tồn thì hệ thống sẽ cảnh báo mỗi khi NSD xuất vật tư hàng hóa quá số lượng tồn.

Tính giá xuất kho theo từng kho

Tùy chọn cho phép tính giá xuất của từng VTHH theo từng kho

Áp dụng

Lưu những thay đổi vừa thiết lập mà không đóng hộp hội thoại

Đồng ý

Đóng hộp hội thoại và lưu những thay đổi vừa thiết lập

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại mà không lưu những thay đổi vừa thiết lập

-       Thiết lập tùy chọn theo yêu cầu của đơn vị.

-       Nhấn nút <<Áp dụng>> để lưu thay đổi và tiếp tục thiết lập các tùy chọn khác, hoặc nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thay đổi và đóng hộp hội thoại.

Thông tin Thời điểm tính giá chỉ xuất hiện khi NSD chọn Phương pháp tính giá xuất là Bình quân tức thời hoặc Nhập trước xuất trước. Khi NSD đã chọn phương pháp tính giá là Nhập trước xuất trước thì sẽ không chuyển được về Bình quân tức thời.

Xem thêm

Tùy chọn của tôi

Tùy chọn chung của đơn vị

Thông tin đơn vị

Định dạng số chung

Định dạng số tiền

Báo cáo

Người ký

Thiết lập ngầm định

Nghiệp vụ

Kho bạc

Lương

Hạch toán thuế GTGT

Sao lưu

Đọc số tiền bằng chữ

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.