Người ký

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Tùy chọn >

Người ký

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Cho phép thiết lập thông tin về người ký trên các chứng từ, sổ sách, báo cáo khi in ra.

image1100

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chức danh trong đơn vị

Tên các chức danh trong đơn vị cần hiển thị lên báo cáo

Tên người ký

Tên của người ký ứng theo từng chức danh

Thủ trưởng đơn vị

Tên của chức danh tương đương với thủ trưởng đơn vị và tên người ký tương ứng với chức danh thủ trưởng đơn vị

Kế toán trưởng

Tên của chức danh tương đương với Kế toán Trưởng và tên người ký tương ứng với chức danh Kế toán trưởng

Kế toán viên

Tên của chức danh tương đương với kế toán viên và tên người ký tương ứng với chức danh kế toán viên

Thủ quỹ

Tên của chức danh tương đương với thủ quỹ và tên người ký tương ứng với chức danh thủ quỹ

Thủ kho

Tên của chức danh tương đương với thủ kho và tên người ký tương ứng với chức danh thủ kho

Người lập báo cáo

Tên của chức danh tương đương với người lập báo cáo và tên người ký tương ứng với chức danh người lập báo cáo

In tên trên báo cáo

Tùy chọn có in tên người ký vừa nhập trên các chứng từ, sổ sách, báo cáo khi in ra hay không

Áp dụng

Lưu những thay đổi vừa thiết lập mà không đóng hộp hội thoại

Đồng ý

Đóng hộp hội thoại và lưu những thay đổi vừa thiết lập

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại mà không lưu những thay đổi vừa thiết lập

-       Nhập tên Thủ trưởng đơn vị, Kế toán trưởng, Kế toán viên, Thủ quỹ,… vào các ô tương ứng.

-       Tích chọn ô In tên trên báo cáo nếu muốn in tên người ký vừa nhập trên các chứng từ, sổ sách, báo cáo khi in ra.

-       Nhấn nút <<Áp dụng>> để lưu thay đổi và tiếp tục thiết lập các tùy chọn khác, hoặc nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thay đổi và đóng hộp hội thoại.

Xem thêm

Tùy chọn của tôi

Tùy chọn chung của đơn vị

Thông tin đơn vị

Định dạng số chung

Định dạng số tiền

Báo cáo

Thiết lập ngầm định

Nghiệp vụ

Kho bạc

Quản lý Kho

Lương

Hạch toán thuế GTGT

Sao lưu

Đọc số tiền bằng chữ

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.