Báo cáo

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Tùy chọn >

Báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Cho phép lựa chọn thông tin bản quyền sẽ hiển thị trên các báo cáo, đồng thời thay đổi phông chữ của các thông tin đó khi hiển thị.

image1105

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã đơn vị

Định dạng phông chữ, cỡ chữ của thông tin Mã đơn vị hiển thị trên các chứng từ, sổ, báo cáo khi in ra

Tên đơn vị

Định dạng phông chữ, cỡ chữ của thông tin Tên đơn vị hiển thị trên các chứng từ, sổ, báo cáo khi in ra

Địa chỉ

Định dạng phông chữ, cỡ chữ của thông tin Địa chỉ đơn vị hiển thị trên các chứng từ, sổ, báo cáo khi in ra

Chương

Định dạng phông chữ, cỡ chữ của thông tin Chương hạch toán hiển thị trên các chứng từ, sổ, báo cáo khi in ra

Đơn vị chủ quản

Định dạng phông chữ, cỡ chữ của thông tin Đơn vị chủ quản hiển thị trên các chứng từ, sổ, báo cáo khi in ra

Áp dụng

Lưu những thay đổi vừa thiết lập mà không đóng hộp hội thoại

Đồng ý

Đóng hộp hội thoại và lưu những thay đổi vừa thiết lập

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại mà không lưu những thay đổi vừa thiết lập

-       Thiết lập phông chữ, cỡ chữ của thông tin Mã đơn vị, Tên đơn vị, Địa chỉ, Chương và Đơn vị chủ quản bằng cách kích chuột vào nút image819 bên phải các ô tương ứng.

-       Nhấn nút <<Áp dụng>> để lưu thay đổi và tiếp tục thiết lập các tùy chọn khác, hoặc nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thay đổi và đóng hộp hội thoại.

Xem thêm

Tùy chọn của tôi

Tùy chọn chung của đơn vị

Thông tin đơn vị

Định dạng số chung

Định dạng số tiền

Người ký

Thiết lập ngầm định

Nghiệp vụ

Kho bạc

Quản lý Kho

Lương

Hạch toán thuế GTGT

Sao lưu

Đọc số tiền bằng chữ

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.