Định dạng số tiền

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Tùy chọn >

Định dạng số tiền

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Cho phép thay đổi định dạng về số tiền trong hệ thống.

image1102

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Trên giao diện nhập liệu

Định dạng cho số tiền trên tất cả các giao diện nhập liệu

Số tiền

Định dạng cho số tiền trên giao diện nhập liệu

Số chữ số sau dấu phẩy

Số lượng chữ số sau dấu phẩy thập phân đối với số tiền

Ký hiệu tiền tệ

Ký hiệu tiền tệ trong hệ thống, ví dụ: đ, Đ, $, EUR.

Số âm

Định dạng số tiền âm

Số dương

Định dạng số tiền dương

Ví dụ

Ví dụ về định dạng đối với số tiền (Sau khi thay đổi định dạng cho số tiền, nhấn nút Xem thử để cập nhật vào ví dụ)

Đơn giá

Định dạng cho đơn giá trên giao diện nhập liệu, ví dụ: đơn giá nhập vật tư, công cụ dụng cụ,...

Số chữ số sau dấu phẩy

Số lượng chữ số sau dấu phẩy thập phân đối với đơn giá

Ví dụ

Ví dụ về định dạng đối với đơn giá trên giao diện nhập liệu (Sau khi thay đổi định dạng cho đơn giá, nhấn nút “Xem thử” để cập nhật vào Ví dụ)

Trên chứng từ

Định dạng cho số tiền trên tất cả các Chứng từ

Số tiền

Định dạng cho số tiền trên chứng từ

Số chữ số sau dấu phẩy

Số lượng chữ số sau dấu phẩy thập phân đối với số tiền

Ký hiệu tiền tệ

Ký hiệu tiền tệ trong hệ thống, ví dụ: đ, Đ, $, EUR.

Số âm

Định dạng số tiền âm

Số dương

Định dạng số tiền dương

Ví dụ

Ví dụ về định dạng đối với số tiền trên Chứng từ (Sau khi thay đổi định dạng cho số tiền, nhấn nút “Xem thử” để cập nhật vào Ví dụ)

Đơn giá

Định dạng cho đơn giá trên Chứng từ, ví dụ: đơn giá nhập vật tư, công cụ dụng cụ,...

Số chữ số sau dấu phẩy

Số lượng chữ số sau dấu phẩy thập phân đối với đơn giá

Ví dụ

Ví dụ về định dạng đối với đơn giá trên Chứng từ (Sau khi thay đổi định dạng cho số tiền, nhấn nút “Xem thử” để cập nhật vào Ví dụ)

Ngầm định

Trở về định dạng số ngầm định của hệ thống

Xem thử

Cập nhật thay đổi của định dạng số vào các ví dụ

Áp dụng

Lưu những thay đổi vừa thiết lập mà không đóng hộp hội thoại

Đồng ý

Đóng hộp hội thoại và lưu những thay đổi vừa thiết lập

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại mà không lưu những thay đổi vừa thiết lập

-       Thay đổi định dạng số cho phù hợp với yêu cầu sử dụng của đơn vị.

-       Nhấn nút <<Xem thử>> để xem định dạng mới thông qua các ví dụ.

-       Nhấn nút <<Ngầm định>> nếu muốn quay về định dạng ngầm định của hệ thống.

-       Nhấn nút <<Áp dụng>> để lưu thay đổi và tiếp tục thiết lập các tùy chọn khác, hoặc nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thay đổi và đóng hộp hội thoại.

Xem thêm

Tùy chọn của tôi

Tùy chọn chung của đơn vị

Thông tin đơn vị

Định dạng số chung

Báo cáo

Người ký

Thiết lập ngầm định

Nghiệp vụ

Kho bạc

Quản lý Kho

Lương

Hạch toán thuế GTGT

Sao lưu

Đọc số tiền bằng chữ

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.