Tùy chọn chung của cá nhân

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Tùy chọn >

Tùy chọn chung của cá nhân

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Cho phép thiết lập các tùy chọn cá nhân theo ý muốn của từng người sử dụng.

image1096

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Giao diện nhập liệu

Bao gồm các tùy chọn về giao diện nhập liệu chứng từ

Thu nhỏ giao diện nhập chứng từ

Tích chọn để mỗi khi NSD thêm mới hoặc sửa chứng từ, hệ thống sẽ tự động thu nhỏ giao diện của chứng từ đó để NSD có thể vừa xem chứng từ vừa nhìn thấy màn hình danh sách

Cho phép copy giá trị khi thêm dòng chứng từ mới

Tích chọn để mỗi khi NSD thêm dòng chứng từ mới (từ dòng thứ hai trở đi), hệ thống sẽ tự động sao chép giá trị của dòng ngay trên xuống dòng mới đó

Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ

Tích chọn để khi nhập chứng từ, hệ thống sẽ hạn chế các tài khoản trong danh sách chỉ còn những tài khoản liên quan tới chứng từ đó

Bàn làm việc

Cho phép NSD lựa chọn hiển thị màn hình phân hệ hay màn hình biểu đồ phân tích ở giao diện đầu tiên sau khi mở dữ liệu kế toán

Màu hiển thị

Cho phép lựa chọn màu hiển thị của những chứng từ chưa ghi sổ để dễ phân biệt với các chứng từ đã ghi sổ trong các danh sách chứng từ

Áp dụng

Lưu những thay đổi vừa thiết lập mà không đóng hộp hội thoại

Đồng ý

Đóng hộp hội thoại và lưu những thay đổi vừa thiết lập

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại mà không lưu những thay đổi vừa thiết lập

-       Chọn tùy chọn mong muốn.

-       Nhấn nút <<Áp dụng>> để lưu thay đổi và tiếp tục thiết lập các tùy chọn khác, hoặc nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thay đổi và đóng hộp hội thoại.

Xem thêm

Tùy chọn chung của đơn vị

Thông tin đơn vị

Định dạng số chung

Định dạng số tiền

Báo cáo

Người ký

Thiết lập ngầm định

Nghiệp vụ

Kho bạc

Quản lý Kho

Lương

Hạch toán thuế GTGT

Sao lưu

Đọc số tiền bằng chữ


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.