Định dạng số chung

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Tùy chọn >

Định dạng số chung

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Cho phép thay đổi định dạng về số trong hệ thống.

image1101

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Định dạng chung

Định dạng chung cho tất cả các số

Ngăn cách hàng nghìn

Ký hiệu ngăn cách hàng nghìn cho tất cả các số

Ngăn cách thập phân

Ký hiệu ngăn cách thập phân cho tất cả các số

Số lượng

Định dạng cho số lượng, ví dụ: số lượng vật tư, công cụ dụng cụ,...

Số chữ số sau dấu phẩy

Số lượng chữ số sau dấu phẩy thập phân

Số âm

Định dạng số lượng âm

Ví dụ

Ví dụ về định dạng đối với số lượng (Sau khi thay đổi định dạng cho số lượng, nhấn nút “Xem thử” để cập nhật vào Ví dụ)

Hệ số, tỷ lệ

Định dạng cho các hệ số, tỷ lệ, ví dụ: hệ số lương,...

Số chữ số sau dấu phẩy

Số lượng chữ số sau dấu phẩy thập phân đối với hệ số, tỷ lệ

Ví dụ

Ví dụ về định dạng đối với hệ số, tỷ lệ (Sau khi thay đổi định dạng cho hệ số, tỷ lệ, nhấn nút “Xem thử” để cập nhật vào ví dụ).

Tỷ giá

Định dạng cho tỷ giá

Số chữ số sau dấu phẩy

Số lượng chữ số sau dấu phẩy thập phân

Ví dụ

Ví dụ về định dạng đối với số lượng (Sau khi thay đổi định dạng cho số lượng, nhấn nút “Xem thử” để cập nhật vào Ví dụ)

Số tiền nguyên tệ

Định dạng cho số tiền nguyên tệ

Số chữ số sau dấu phẩy

Số lượng chữ số sau dấu phẩy thập phân

Ví dụ

Ví dụ về định dạng đối với số tiền nguyên tệ (Sau khi thay đổi định dạng cho số lượng, nhấn nút “Xem thử” để cập nhật vào Ví dụ)

Ngầm định

Trở về định dạng số ngầm định của hệ thống

Xem thử

Cập nhật thay đổi của định dạng số vào các ví dụ

Áp dụng

Lưu những thay đổi vừa thiết lập mà không đóng hộp hội thoại

Đồng ý

Đóng hộp hội thoại và lưu những thay đổi vừa thiết lập

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại mà không lưu những thay đổi vừa thiết lập

-       Thay đổi định dạng số cho phù hợp với yêu cầu sử dụng của đơn vị.

-       Nhấn nút <<Xem thử>> để xem định dạng mới thông qua các ví dụ.

-       Nhấn nút <<Ngầm định>> nếu muốn quay về định dạng ngầm định của hệ thống.

-       Nhấn nút <<Áp dụng>> để lưu thay đổi và tiếp tục thiết lập các tùy chọn khác, hoặc nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thay đổi và đóng hộp hội thoại.

Xem thêm

Tùy chọn của tôi

Tùy chọn chung của đơn vị

Thông tin đơn vị

Định dạng số tiền

Báo cáo

Người ký

Thiết lập ngầm định

Nghiệp vụ

Kho bạc

Quản lý Kho

Lương

Hạch toán thuế GTGT

Sao lưu

Đọc số tiền bằng chữ

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.