- 0 -

01060001

- A -

Ẩn/Hiện báo cáo

- B -

Bán hàng chưa thu tiền

Bán hàng thu tiền gửi

Bán hàng thu tiền mặt

Bàn làm việc

Bán TSCĐ chưa thu tiền

Bán TSCĐ thu tiền gửi

Bán TSCĐ thu tiền mặt

Bảng cân đối số phát sinh

Bảng cân đối tài khoản

IconTham sô´ in Ba?ng cân dô´i tài khoa?n
IconTham sô´ in Báo cáo tô?ng ho?p quyê´t toán ngân sách và nguô`n khác cu?a don vi?

Bảng chấm công

Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại KBNN

Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại KBNN

Bảng kê chứng từ tạm ứng

Bảng kê chứng từ thanh toán

IconTham sô´ in Ba?ng kê chu´ng tu` thanh toán
IconBa?ng kê chu´ng tu` thanh toán

Bảng kê chứng từ thanh toán chưa cấp dự toán

Bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán

Bảng kê chứng từ thanh toán ghi thu - ghi chi

Bảng kê chứng từ thực chi

IconTham sô´ in Ba?ng kê chu´ng tu` thu?c chi
IconBa?ng kê chu´ng tu` thu?c chi

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

IconTham sô´ in Ba?ng kê hóa don, chu´ng tu` hàng hóa, di?ch vu? mua vào/bán ra
IconTham sô´ in to` khai thuê´ GTGT
IconBa?ng kê hóa don, chu´ng tu` hàng hóa, di?ch vu? bán ra
IconLâ?p to` khai thuê´ GTGT

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

IconTham sô´ in Ba?ng kê hóa don, chu´ng tu` hàng hóa, di?ch vu? mua vào/bán ra
IconTham sô´ in to` khai thuê´ GTGT
IconBa?ng kê hóa don, chu´ng tu` hàng hóa, di?ch vu? mua vào

Bảng lương

Bảng tính hao mòn tài sản cố định

Bảng tổng hợp chứng từ

Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

IconBa?ng tô?ng ho?p chu´ng tu` cùng loa?i
IconBa?ng tô?ng ho?p chu´ng tu` cùng loa?i

Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng

Bảng thanh toán tiền lương

IconTham sô´ in Ba?ng thanh toán tiê`n luong C02a-HD
IconTham sô´ in Ba?ng thanh toán tiê`n luong sô´ 4

Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN

Báo cáo chi tiết kinh phí dự án

IconTham sô´ in Báo cáo chi tiê´t kinh phí du? án phâ`n I
IconTham sô´ in Báo cáo chi tiê´t kinh phí du? án phâ`n II

Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động

Báo cáo kiểm kê TSCĐ

Báo cáo nhanh

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Báo cáo tình hình tăng giảm công cụ dụng cụ

Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ

Báo cáo tồn kho

Báo cáo tồn kho theo lô

Báo cáo tổng hợp chỉ tiêu ngân sách dự án hoặc Báo cáo tổng hợp chỉ tiêu ngân sách dự án theo mẫu nhập ngân sách cấp

Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí dự án

Báo cáo tổng hợp tồn tại tất cả các kho

IconTham sô´ in Báo cáo tô`n kho, Thô´ng kê xuâ´t kho theo don vi? su? du?ng
IconTham sô´ in Báo cáo tô?ng ho?p tô`n ta?i tâ´t ca? các kho

Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động SXKD

Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, tài chính

Bảo trì dữ liệu

Biên bản kiểm kê TSCĐ

Bỏ khoá sổ kỳ kế toán

- C -

Cán bộ

Cập nhật báo cáo

Cập nhật giá xuất kho

Cập nhật Thông tư số 198/2010/TT-BTC

IconNhâ?p khâ?u du~ liê?u kê´ toán tu` tê?p .xml vào du~ liê?u kê´ toán mo´i
IconNhâ?p khâ?u du~ liê?u tu` Excel

Cập nhật thông tư số TT 162/2014/TT-BTC

Cất tệp báo cáo

Cất tệp nhật ký

Công cụ dụng cụ

Chi tiền gửi

Chi tiền gửi (màn hình chứng từ chi tiết)

Chi tiền gửi (màn hình danh sách chứng từ)

Chi tiền gửi mua tài sản cố định

Chi tiền gửi mua vật tư hàng hóa

Chi tiền gửi trả nhà cung cấp

Chọn cam kết chi

Chọn cột cần in

Chọn chứng từ ghi sổ

Chọn chứng từ in theo lô

Chọn giấy rút dự toán

Chọn Người dùng vào Vai trò

Chọn tài khoản

Chọn Vai trò cho Người dùng

Chọn vật tư hàng hóa tính giá xuất

Chuyển CTMT\Dự án

Chuyển kho (màn hình chứng từ chi tiết)

Chuyển kho (màn hình danh sách chứng từ)

Chuyển khoản hạch toán

Chuyển khoản kho bạc (màn hình chứng từ chi tiết)

Chuyển khoản kho bạc (màn hình danh sách chứng từ)

Chuyển khoản kho bạc mua tài sản cố định

Chuyển khoản kho bạc mua vật tư hàng hóa

Chuyển khoản kho bạc trả lương

Chuyển khoản kho bạc trả nhà cung cấp

Chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi

IconChuyê?n khoa?n kho ba?c vào tài khoa?n tiê`n gu?i
IconChuyê?n khoa?n tra? luong

Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm

Chuyển Người dùng

Chuyển tài khoản hạch toán

Chuyển tiền nội bộ (màn hình chứng từ chi tiết)

Chuyển tiền nội bộ(màn hình danh sách)

Chứng từ ghi sổ

IconTham sô´ in Chu´ng tu` ghi sô?
IconChu´ng tu` ghi sô?
IconChu´ng tu` ghi sô?

Chứng từ hàng bán trả lại

Chứng từ không thực hiện được ghi sổ/bỏ ghi

Chứng từ nghiệp vụ khác (màn hình chứng từ chi tiết)

Chứng từ nghiệp vụ khác (màn hình danh sách chứng từ)

Chương

Chương trình mục tiêu

- D -

Danh sách báo cáo

Danh sách loại Khách hàng, Nhà cung cấp

Danh sách tài sản cố định tại nơi sử dụng

IconTham sô´ in Danh sách TSCĐ theo loa?i
IconTham sô´ Danh sách TSCĐ ta?i noi su? du?ng

Danh sách tài sản cố định theo loại

IconTham sô´ in Danh sách TSCĐ theo loa?i
IconTham sô´ Danh sách TSCĐ ta?i noi su? du?ng

Danh sách TSCĐ đã thanh lý

Di chuyển tới

Duyệt danh sách chứng từ

Đánh giá lại TSCĐ (màn hình chứng từ chi tiết)

Đánh giá lại TSCĐ (màn hình danh sách chứng từ)

Đặt hàng và đăng ký sử dụng

Đặt lại mật khẩu

Đề nghị cam kết chi

Điều chỉnh cam kết chi

Điều chỉnh dự toán

IconĐiê`u chi?nh du? toán
IconĐiê`u chi?nh du? toán

Điều chỉnh dự toán giao và rút

Điều chỉnh kinh phí đã rút

Điều chỉnh kinh phí rút và chi

Điều chỉnh tồn kho (màn hình chứng từ chi tiết)

Điều chỉnh tồn kho (màn hình danh sách chứng từ)

Điều chuyển CCDC (màn hình chứng từ chi tiết)

Điều chuyển CCDC (màn hình danh sách chứng từ)

Điều chuyển phòng ban

Điều chuyển phòng/ban (màn hình chứng từ chi tiết)

Điều chuyển phòng/ban (màn hình danh sách chứng từ)

Định dạng số chung

Định dạng số tiền

Định khoản tự động

IconĐi?nh khoa?n tu? dô?ng
IconĐi?nh khoa?n tu? dô?ng

Đọc số tiền bằng chữ

Đóng dữ liệu kế toán

Đổi mật khẩu

- G -

Ghi giảm CCDC (màn hình chứng từ chi tiết)

Ghi giảm CCDC (màn hình danh sách chứng từ)

Ghi giảm TSCĐ (màn hình chứng từ chi tiết)

Ghi giảm TSCĐ (màn hình danh sách chứng từ)

Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô

Ghi tăng CCDC (màn hình chứng từ chi tiết)

Ghi tăng CCDC (màn hình danh sách chứng từ)

Giấy thanh toán tám ứng TK 312

Giới thiệu

- H -

Hạch toán chi phí lương

IconHạch toán chi phí lương
IconHa?ch toán chi phí luong

Hạch toán thuế GTGT

Hao mòn TSCĐ (màn hình chứng từ chi tiết)

Hao mòn TSCĐ (màn hình danh sách chứng từ)

Hệ thống tài khoản

Hóa đơn bán hàng

Hóa đơn bán tài sản

Hóa đơn mua hàng

Hóa đơn mua tài sản

Hoạt động sự nghiệp

Hủy dự toán

IconHu?y du? toán
IconHu?y du? toán

Hướng dẫn đọc HDSD

- I -

In báo cáo

In Cán bộ

In Công cụ dụng cụ

In Chương

In Chương trình mục tiêu

In danh sách Người dùng

In danh sách Vai trò

In Định khoản tự động

In Hoạt động sự nghiệp

In hồ sơ Người dùng

In hồ sơ Vai trò

In Khách hàng, Nhà cung cấp

In Kho

In Loại công cụ dụng cụ

In Loại chứng từ

In Loại khách hàng, nhà cung cấp

In Loại khoản

In Loại tài sản cố định

In Loại vật tư, hàng hóa

In Mã thống kê

In Mục/Tiểu mục

In Nguồn kinh phí

In nhật ký

In Nhiệm vụ

In Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào

In Nhóm mục

In Nhóm tài khoản

In Phòng ban

In Quỹ tiền

IconIn Loa?i quy~
IconIn Loa?i tiê`n

In Tài khoản

In Tài khoản kết chuyển

In Tài khoản kho bạc

IconIn Tài khoa?n ngân hàng, kho ba?c
IconIn loa?i tài khoa?n tiê`n gu?i kho ba?c
IconIn mâ~u sô´ hóa don

In Tài khoản ngầm định

In Tài sản cố định

In Tính chất nguồn kinh phí

In Vật tư, Hàng hóa

- K -

Kết chuyển lãi lỗ

Kết chuyển số dư cuối năm

Kết quả ghi sổ

Kết thúc

Kết xuất báo cáo thuế ra phần mềm HTKK

IconKê´t xuâ´t ba´o ca´o thuê´ ra phâ`n mê`m HTKK cu?a Tô?ng cu?c thuê´
IconSao chép chu´ng tu`

Khách hàng, nhà cung cấp

Khai báo thông tin ban đầu

Khấu trừ thuế

Kho

Kho bạc

Khoá sổ kỳ kế toán

- L -

Lập bảng kê bán ra

Lập bảng kê mua vào

Lập bảng lương

IconChấm công
IconLâ?p ba?ng luong

Lập chứng từ ghi sổ từ Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

Lập chứng từ ghi sổ từ chứng từ gốc

Lấy dữ liệu điều chỉnh

Liệt kê chứng từ theo mã thống kê

Loại bỏ Người dùng khỏi Vai trò

Loại bỏ Vai trò khỏi Người dùng

Loại công cụ dụng cụ

Loại chứng từ

Loại khách hàng, nhà cung cấp

Loại khoản

Loại quỹ

Loại tài sản cố định

Loại vật tư, hàng hóa

Lọc dữ liệu

Lương

Lương cán bộ

- M -

Mã thống kê

Màn hình báo cáo chi tiết

Màn hình danh sách hàng bán trả lại

Mẫu báo cáo

Menu Danh mục

Menu Hệ thống

Menu Hoạt động

Menu Khung nhìn

Menu Nghiệp vụ

Menu Soạn thảo

Menu Tệp

Menu Tiện ích

Menu Trợ giúp

MISA Remote Support

Mở dữ liệu kế toán

Mở tệp báo cáo

Mở tệp nhật ký

Mua hàng bằng tiền gửi

Mua hàng bằng tiền mặt

Mua hàng chưa thanh toán

Mua hàng qua chuyển khoản kho bạc

Mua TSCĐ bằng tiền gửi

IconMua TSCĐ ba`ng tiê`n gu?i
IconMua TSCĐ ba`ng tiê`n gu?i

Mua TSCĐ bằng tiền mặt

IconMua TSCĐ ba`ng tiê`n ma?t
IconMua TSCĐ ba`ng tiê`n ma?t

Mua TSCĐ chưa thanh toán

IconMua TSCĐ chua thanh toán
IconMua TSCĐ chua thanh toán

Mua TSCĐ qua chuyển khoản kho bạc

IconMua TSCĐ qua chuyê?n khoa?n kho ba?c
IconMua TSCĐ qua chuyê?n khoa?n kho ba?c

Mục lục ngân sách

Mục/Tiểu mục

- N -

Nạp dữ liệu báo cáo

Icon?Các tiê?n ích trong phâ`n mê`m?
IconNa?p du~ liê?u báo cáo

Nộp thuế

Ngạch lương

Ngày hạch toán

Nghiệp vụ

Nguồn kinh phí

Người ký

Nhân bản Cán bộ

Nhân bản Công cụ dụng cụ

Nhân bản Chương

Nhân bản Định khoản tự động

Nhân bản Khách hàng, nhà cung cấp

Nhân bản Kho

Nhân bản Loại chứng từ

Nhân bản Mã thống kê

Nhân bản Ngạch lương

Nhân bản Người dùng

Nhân bản Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào

Nhân bản Nhóm mục

Nhân bản Phòng/Ban

Nhân bản Quỹ tiền

IconNhân ba?n Loa?i quy~
IconNhân ba?n Loa?i tiê`n

Nhân bản Tài khoản kết chuyển

Nhân bản Tài khoản kho bạc

IconNhân ba?n Tài khoa?n ngân hàng, kho ba?c
IconNhân ba?n loa?i tài khoa?n tiê`n gu?i kho ba?c
IconNhân ba?n Mâ~u sô´ hóa don

Nhân bản Tài sản cố định

Nhân bản Tính chất nguồn kinh phí

Nhân bản Vật tư, Hàng hóa

Nhận bằng hiện vật và ghi tăng TSCĐ

IconNhâ?n ba`ng hiê?n vâ?t và ghi tang tài sa?n cô´ di?nh
IconNhâ?n ba`ng hiê?n vâ?t và ghi tang tài sa?n cô´ di?nh

Nhận dự toán

IconNhận dự toán 
IconNhâ?n du? toán

Nhận dự toán đầu năm

Nhập khẩu dữ liệu

Nhập khẩu dữ liệu từ excel

Nhập khẩu dữ liệu từ tệp .xml

Nhập khẩu Định khoản tự động

Nhập khẩu Người dùng

Nhập kho

Nhập kho (màn hình chứng từ chi tiết)

Nhập mua qua chuyển khoản

Nhập quỹ tiền mặt

Nhập số dư ban đầu

Nhập số dư ban đầu cho chương trình hoạt động

Nhập số dư ban đầu cho chương trình hoạt độngCT

Nhập số dư tài khoản vật tư theo hoạt động

Nhập số dư theo nhiệm vụ

Nhật ký - Sổ cái

Nhiệm vụ

Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào

Nhóm mục

Nhóm tài khoản

- P -

Phân bổ chi phí quản lý theo hoạt động dự án

Phân hệ Bán hàng

Phân hệ Công cụ dụng cụ

Phân hệ Kho bạc

Phân hệ Mua hàng

Phân hệ Sổ cái

Phân hệ Tài sản cố định

Phân hệ Tiền gửi

Phân hệ Tiền lương

Phân hệ Tiền mặt

Phân hệ Thuế

Phân hệ Vật tư hàng hóa

Phân quyền cho Vai trò

Phiếu chi (màn hình chứng từ chi tiết)

Phiếu chi (màn hình danh sách chứng từ)

Phiếu chi mua tài sản cố định

Phiếu chi mua vật tư hàng hóa

Phiếu chi nộp tiền vào ngân hàng, kho bạc

Phiếu chi trả lương

Phiếu chi trả nhà cung cấp

Phiếu thu (màn hình chứng từ chi tiết)

Phiếu thu (màn hình danh sách chứng từ)

IconNhân ba?n
IconNhân ba?n tu` Chu´ng tu` Chuyê?n khoa?n
IconPhiê´u thu
IconNhân ba?n
IconNhân ba?n

Phiếu thu bán hàng

Phiếu thu bán tài sản cố định

Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ

Phiếu thu rút tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Phiếu thu tiền khách hàng

Phòng/Ban

Phục hồi dữ liệu nhanh

- Q -

Quản lý công việc

Quản lý Kho

Quản lý người dùng

Quản lý tài liệu

Quyết toán số dư đầu năm

- R -

Rút dự toán

Rút dự toán chuyển khoản

IconRút du? toán chuyê?n khoa?n
IconRút du? toán chuyê?n khoa?n luong

Rút dự toán tiền gửi

Rút dự toán tiền mặt

- S -

Sao chép chứng từ

Sao chép tới

Sao lưu

Sao lưu dữ liệu nhanh

Sắp xếp chứng từ nhập xuất

Sắp xếp lại số chứng từ

Sổ cái - Hình thức chứng từ ghi sổ

IconTham sô´ in Báo cáo Ba?ng dô´i chiê´u du? toán kinh phí ngân sách ta?i kho ba?c nhà nuo´c Phâ`n II
IconTham sô´ in Báo cáo Ba?ng dô´i chiê´u sô´ du tài khoa?n tiê`n gu?i
IconTham sô´ in sô? chi phí sa?n xuâ´t chung
IconTham sô´ in Sô? tiê`n ma?t tiê`n gu?i ba`ng ngoa?i tê?
IconTham sô´ in Sô? cái - Hi`nh thu´c chu´ng tu` ghi sô?
IconTham sô´ in Sô? cái - Hi`nh thu´c nhâ?t ky´ chung
IconTham sô´ in Sô? chi tiê´t công no? pha?i thu theo ngoa?i tê? và Sô? chi tiê´t công no? pha?i tra? theo ngoa?i tê?
IconTham sô´ in Sô? Tô?ng ho?p công no? pha?i thu theo ngoa?i tê? và Sô? Tô?ng ho?p công no? pha?i tra? theo ngoa?i tê?

Sổ cái - Hình thức nhật ký chung

IconTham sô´ in Báo cáo Ba?ng dô´i chiê´u du? toán kinh phí ngân sách ta?i kho ba?c nhà nuo´c Phâ`n II
IconTham sô´ in Báo cáo Ba?ng dô´i chiê´u sô´ du tài khoa?n tiê`n gu?i
IconTham sô´ in sô? chi phí sa?n xuâ´t chung
IconTham sô´ in Sô? tiê`n ma?t tiê`n gu?i ba`ng ngoa?i tê?
IconTham sô´ in Sô? cái - Hi`nh thu´c chu´ng tu` ghi sô?
IconTham sô´ in Sô? cái - Hi`nh thu´c nhâ?t ky´ chung
IconTham sô´ in Sô? chi tiê´t công no? pha?i thu theo ngoa?i tê? và Sô? chi tiê´t công no? pha?i tra? theo ngoa?i tê?
IconTham sô´ in Sô? Tô?ng ho?p công no? pha?i thu theo ngoa?i tê? và Sô? Tô?ng ho?p công no? pha?i tra? theo ngoa?i tê?

Sổ cái - Mục lục ngân sách

Sổ chi tiết các khoản thu

Sổ chi tiết các tài khoản

Sổ chi tiết các tài khoản - TK 007 và Sổ cái - Chứng từ ghi sổ TK 007

IconTham sô´ in Sô? chi tiê´t các tài khoa?n – TK 007 và Sô? cái – Chu´ng tu` ghi sô? TK 007
IconTham sô´ in Giâ´y dê` nghi? thanh toán ta?m u´ng vô´n dâ`u tu

Sổ chi tiết các tài khoản (mở rộng)

Sổ chi tiết công nợ phải thu

Sổ chi tiết công nợ phải trả

Sổ chi tiết công nợ theo đối tượng

Sổ chi tiết chi dự án

Sổ chi tiết chi hoạt động

Sổ chi tiết mua hàng

Sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Sổ chi tiết vật tư hàng hóa theo chứng từ nhập_PP_Đích danh

Số dư nguồn kinh phí đầu năm

Số dư tài khoản khác

Số dư tài khoản theo dõi chi tiết theo Công cụ dụng cụ

Số dư tài khoản theo dõi chi tiết theo Đối tượng

Số dư tài khoản theo dõi chi tiết theo Hoạt động

Số dư tài khoản theo dõi chi tiết theo Loại quỹ

Số dư tài khoản theo dõi chi tiết theo Mục lục ngân sách

Số dư tài khoản theo dõi chi tiết theo Mục lục ngân sách và Dự án

Số dư tài khoản theo dõi chi tiết theo Vật tư hàng hóa

Sổ ghi giảm tài sản cố định

IconTham sô´ in Sô? ghi tang TSCĐ, Sô? ghi gia?m TSCĐ
IconTham sô´ in Sô? TSCĐ

Sổ ghi tăng tài sản cố định

IconTham sô´ in Sô? ghi tang TSCĐ, Sô? ghi gia?m TSCĐ
IconTham sô´ in Sô? TSCĐ

Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Sổ quỹ tiền mặt

Sổ tài sản cố định

IconTham sô´ in Sô? ghi tang TSCĐ, Sô? ghi gia?m TSCĐ
IconTham sô´ in Sô? TSCĐ

Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Sổ tổng hợp sử dụng nguồn kinh phí

Sổ theo dõi công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng

Sổ theo dõi dự toán

Sổ theo dõi sử dụng nguồn kinh phí

Sổ theo dõi tài sản cố định tại nơi sử dụng

IconTham sô´ in Sô? ghi tang TSCĐ, Sô? ghi gia?m TSCĐ
IconTham sô´ in Sô? TSCĐ
IconTham sô´ in Sô? theo do~i TSCĐ ta?i noi su? du?ng

Sổ theo dõi tạm ứng của kho bạc

Sửa bảng lương

Sửa Cán bộ

Sửa Công cụ dụng cụ

Sửa Chương

Sửa Chương trình mục tiêu

Sửa Định khoản tự động

Sửa Hoạt động sự nghiệp

Sửa Khách hàng, Nhà cung cấp

Sửa Kho

Sửa Lịch hẹn

Sửa Loại công cụ dụng cụ

Sửa Loại chứng từ

Sửa Loại khách hàng, nhà cung cấp

Sửa Loại khoản

Sửa Loại tài sản cố định

Sửa Loại vật tư, hàng hóa

Sửa Mã thống kê

Sửa mẫu báo cáo

Sửa Mục/Tiểu mục

Sửa Ngạch lương

Sửa Nguồn kinh phí

Sửa Người dùng

Sửa Nhiệm vụ

IconSu?a Nhiê?m vu?
IconSu?a Nhiê?m vu?

Sửa Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào

Sửa Nhóm mục

Sửa Nhóm tài khoản

Sửa Phòng ban

Sửa phông chữ báo cáo

Sửa Quỹ tiền

IconSu?a Loa?i quy~
IconSu?a Loa?i tiê`n

Sửa Tài khoản

Sửa Tài khoản kết chuyển

Sửa Tài khoản kho bạc

IconSu?a Tài khoa?n ngân hàng, kho ba?c
IconSu?a loa?i tài khoa?n tiê`n gu?i kho ba?c
IconSu?a Mâ~u sô´ hóa don

Sửa Tài khoản ngầm định

Sửa Tài liệu

Sửa Tài sản cố định

Sửa Tính chất nguồn kinh phí

Sửa thông tin cá nhân

Sửa Vai trò

Sửa Vật tư, Hàng hóa

- T -

Tài khoản

Tài khoản kết chuyển

Tài khoản ngầm định

Tài khoản ngân hàng, kho bạc

IconLoa?i tiê`n
IconTài khoa?n ngân hàng, kho ba?c
IconLoa?i tài khoa?n tiê`n gu?i kho ba?c
IconMâ~u sô´ hóa don

Tài sản cố định

Tạo bảng lương mới

IconThêm bảng tổng hợp ngày nghỉ
IconTa?o ba?ng luong mo´i

Tạo dữ liệu kế toán mới

Tiền chuyển đến

Tiền chuyển đi

Tiền đang chuyển

Tìm kiếm

IconTi`m kiê´m danh mu?c
IconTi`m kiê´m

Tìm nhanh Chương

Tìm nhanh Chương trình mục tiêu

Tìm nhanh Dự án

Tìm nhanh Đối tượng

Tìm nhanh Hoạt động dự án

Tìm nhanh Kho

Tìm nhanh Khoản

Tìm nhanh Khoản chi dự án

IconTi`m nhanh Khoa?n chi du? án
IconTi`m nhanh Mâ~u sô´ hóa don

Tìm nhanh Loại công cụ dụng cụ

Tìm nhanh Loại chứng từ

Tìm nhanh Loại quỹ

Tìm nhanh Loại vật tư, hàng hóa

Tìm nhanh Mã số ngạch lương

Tìm nhanh Mã thống kê

Tìm nhanh Mục

Tìm nhanh Nhóm mục chi

Tìm nhanh Phòng ban

Tìm nhanh Tài khoản

Tìm nhanh Tài khoản ngân hàng, kho bạc

IconTi`m nhanh Tài khoa?n ngân hàng, kho ba?c
IconTi`m nhanh Nhiê?m vu?

Tìm nhanh Tiểu mục

Tìm nhanh Vật tư, Hàng hóa

Tìm tài liệu

Tính chất nguồn kinh phí

Tính năng bổ sung

Tổng hợp công nợ phải thu

Tổng hợp công nợ phải trả

Tùy biến cột

IconTùy biê´n cô?t
IconTùy biê´n cô?t

Tuỳ chọn

Tùy chọn Báo cáo

Tùy chọn biểu đồ

Tùy chọn của tôi

Tùy chọn chung của đơn vị

Tùy chọn hoạt động

Tùy chọn in

Tùy chọn Không in kinh phí XDCB

Tùy chọn Thiết lập ngầm định

Tùy chọn Thông tin đơn vị

Tự động cập nhật

Tham số báo cáo giấy rút dự toán ngân sách

Tham số in Bảng in tổng hợp các tài khoản (đặc thù Quảng Trị)

Tham số in Báo cáo Tổng hợp kinh phí đề nghị ghi thu ghi chi

Tham số in Giấy đề nghị thanh toán C02-03/NS tuân thủ theo quyết định số 120/2008/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc KBNN và Giấy đề nghị thanh toán C2-06/NS tuân thủ theo quyết định số 24/2006/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc

Tham số in mẫu chứng từ ghi sổ

Tham số in Sổ tổng hợp tài khoản

Tham số in Sổ theo dõi kinh phí cấp cho cấp dưới

Tham số S23-H

Thanh toán tạm ứng

Thẻ kho

Thêm Lịch hẹn

Thêm mới Cán bộ

Thêm mới Công cụ dụng cụ

Thêm mới chứng từ điều chỉnh dự toán giao và rút

Thêm mới chứng từ Điều chỉnh kinh phí đã rút

Thêm mới chứng từ điều chỉnh kinh phí rút và chi

Thêm mới Chương

Thêm mới Chương trình mục tiêu

Thêm mới Dự án

Thêm mới Đề nghị cam kết chi

Thêm mới Định khoản tự động

Thêm mới Hoạt động sự nghiệp

Thêm mới Khách hàng, Nhà cung cấp

Thêm mới Kho

Thêm mới Loại công cụ dụng cụ

Thêm mới Loại chứng từ

Thêm mới Loại khách hàng, nhà cung cấp

Thêm mới Loại khoản

Thêm mới Loại tài sản cố định

Thêm mới Loại vật tư, hàng hóa

Thêm mới Mã thống kê

Thêm mới Mục/Tiểu mục

Thêm mới Ngạch lương

Thêm mới Nguồn kinh phí

Thêm mới Người dùng

Thêm mới Nhiệm vụ

Thêm mới Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào

Thêm mới Nhóm mục

Thêm mới Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi

Thêm mới Phòng ban

Thêm mới Quỹ tiền

IconThêm mo´i Loa?i quy~
IconThêm mo´i Loa?i tiê`n

Thêm mới Tài khoản

Thêm mới Tài khoản kết chuyển

Thêm mới Tài khoản kho bạc

IconThêm mo´i Tài khoa?n ngân hàng, kho ba?c
IconThêm mo´i Loa?i tài khoa?n tiê`n gu?i kho ba?c
IconThêm mo´i mâ~u sô´ hóa don

Thêm mới Tài liệu

Thêm mới Tài sản cố định

Thêm mới Tính chất nguồn kinh phí

Thêm mới Vai trò

Thêm mới Vật tư, Hàng hóa

Thêm Nhiệm vụ

Thiết lập báo cáo tài chính

Thiết lập công thức cho báo cáo B03-H

Thiết lập máy in

IconThiê´t lâ?p máy in
IconXuâ´t khâ?u du~ liê?u ra Excel

Thiết lập tỷ lệ phân bổ chi phí quản lý theo hoạt động dự án

Thống kê chứng từ kế toán

Thống kê xuất kho theo đơn vị sử dụng

Thông tin bổ sung

IconThông tin bổ sung
IconThông tin bổ sung

Thông tin bổ sung (Giấy rút vốn đầu tư - công văn 17848)

Thông tin dữ liệu

Thông tin liên hệ

Thu tiền gửi

Thu tiền gửi (màn hình chứng từ chi tiết)

Thu tiền gửi (màn hình danh sách chứng từ)

Thu tiền gửi từ bán hàng

Thu tiền gửi từ bán tài sản cố định

Thu tiền gửi từ khách hàng

Thu tiền mặt

Thuyết minh báo cáo tài chính

Trả qua chuyển khoản

Trả tiền gửi

Trả tiền mặt

Trộn mẫu Ủy nhiệm chi

Truy vấn ngược

- V -

Vai trò và quyền hạn

Vật tư, Hàng hóa

- X -

Xem nhật ký

Xóa Cán bộ

Xoá Công cụ dụng cụ

Xóa Chương

Xóa Chương trình mục tiêu

Xoá Định khoản tự động

Xoá Hoạt động sự nghiệp

Xóa Khách hàng, Nhà cung cấp

Xoá Kho

Xoá Loại công cụ dụng cụ

Xoá Loại chứng từ

Xoá Loại khách hàng, nhà cung cấp

Xoá Loại khoản

Xoá Loại tài sản cố định

Xoá Loại vật tư, hàng hóa

Xoá Mã thống kê

Xoá Mục/Tiểu mục

Xóa Ngạch lương

Xoá Nguồn kinh phí

IconChuyê?n nguô`n
IconXóa Nguô`n kinh phí

Xoá Người dùng

Xoá nhật ký truy cập

Xoá Nhiệm vụ

Xoá Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào

Xoá Nhóm mục

Xoá Phòng ban

Xoá Quỹ tiền

IconXóa Loa?i quy~
IconXóa Loa?i tiê`n

Xóa Tài khoản

Xoá Tài khoản kết chuyển

Xoá Tài khoản kho bạc

IconXóa Tài khoa?n ngân hàng, kho ba?c
IconXóa loa?i tài khoa?n tiê`n gu?i kho ba?c
IconXóa mâ~u sô´ hóa don

Xoá Tài sản cố định

Xóa Tính chất nguồn kinh phí

Xoá Vật tư, Hàng hóa

Xuất khẩu báo cáo

Xuất khẩu báo cáo tài chính

Xuất khẩu dữ liệu ra chương trình QLNS

Xuất khẩu dữ liệu ra tệp .xml

Xuất khẩu Định khoản tự động

Xuất kho (màn hình chứng từ chi tiết)

IconXuâ´t kho
IconCho phép in C26-HD

Xuất kho (màn hình danh sách chứng từ)